Zasady poufności

W interesie naszych Klientów w naszej Kancelarii stosowane są odpowiednie zasady i procedury ochrony informacji, które zapewniają pełną poufność uzyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej danych.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (obowiązek ten nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

W praktyce wykorzystywane są następujące sposoby zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji:
Zabezpieczenia technologiczne
obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe oraz antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, instalacja alarmowa i ochrona budynku przez wyspecjalizowaną firmę
Zabezpieczenia prawne
obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, a także aktualne ubezpieczenie majątkowe oraz od odpowiedzialności cywilnej
Zabezpieczenia organizacyjne
obejmujące m.in. dostęp do dokumentów wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu.