Restrukturyzacja

Oferujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców w przeprowadzeniu przez nich postępowań restrukturyzacyjnych i – jeśli to konieczne – również upadłościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego.

Pomagamy również konsumentom w ogłoszeniu i przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej.

Ponadto wspomagamy wiedzą i doświadczeniem członków zarządów spółek handlowych w związku z potencjalną lub faktyczną niewypłacalnością zarządzanych przez nich spółek.

Świadczymy pomoc prawną w następujących sprawach z tej dziedziny:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – dla przedsiębiorcy, który formalnie nie spełnia ustawowych przesłanek zaistnienia stanu niewypłacalności, ale posiada uzasadnioną wiedzę, że w niedługim czasie zostanie dotknięty problemami finansowymi. Warunkiem jego wdrożenia jest wykazanie, że ogólna suma spornych zobowiązań nie przekracza progu 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i niewypłacalnych. Niewypłacalność nie powinna być jednak na tyle głęboka, aby niezbędne było podjęcie nadzwyczajnych kroków, takich jak np. sprzedaż mienia czy odstąpienie od zawartych umów. Ten typ postępowania skierowany jest do dłużników, którzy pozostają w sporze ze swoimi kontrahentami, a ogólna suma spornych zobowiązań na dzień otwarcia postępowania musi przekraczać próg 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i niewypłacalnych. Dla wszczęcia tego typu postępowania, suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać progu 15%. Przyspieszone postępowanie układowe charakteryzuje się wieloma uproszczeniami, które mają doprowadzić do zawarcia układu w możliwie najkrótszym czasie (w założeniu ok. 2-3 miesięcy). Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE – dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i niewypłacalnych. Różni się jednak od pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych tym, że w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości umożliwia wprowadzenie działań sanacyjnych (np. sprzedaż mienia czy odstąpienie od niekorzystnych umów). Zapewnia również najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Tego typu ochrona wiąże się jednak z odebraniem dłużnikowi całkowitego zarządu nad własnym majątkiem.

UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA – dla przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni, tj. utracili zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Celem tego typu postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego. Całość zarządu nad majątkiem upadłego przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po ogłoszeniu upadłości syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli.

W sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością nasza Kancelaria oferuje:

 • pomoc w analizie finansowej, prawnej i podatkowej przedsiębiorstwa, która poprzedza restrukturyzację,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie restrukturyzacji i upadłości,
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i przedsiębiorstw niewypłacalnych,
 • weryfikację i ocenę przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości,pomoc w analizie finansowej, prawnej i podatkowej przedsiębiorstwa, która poprzedza restrukturyzację,
 • doradztwo w procedurze wyboru postępowania restrukturyzacyjnego spośród: postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • współpracę w opracowaniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego,
 • współpracę w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • reprezentowanie uczestników w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców,
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem, syndykiem,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka.

W sprawach związanych z upadłością konsumencką nasza Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie dłużnika w trakcie egzekucji, po jej zakończeniu, a także pomoc w obronie przed egzekucją,
 • prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach, w tym przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w trakcie postępowania sądowego,
 • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.

W sprawach związanych z pomocą dla członków zarządów w związku z niewypłacalnością spółek nasza Kancelaria oferuje:

 • wsparcie merytoryczne w opracowaniu planu działania, pozwalającego na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, w warunkach zapewniających członkom zarządu ochronę przed obciążeniem ich odpowiedzialnością za długi spółki,
 • doradztwo i reprezentację członków zarządu w sporach z wierzycielami o zobowiązania niewypłacalnej spółki (art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego),
 • doradztwo i reprezentację wierzycieli niewypłacalnych spółek w dochodzeniu roszczeń od członków zarządu, w związku z niezłożeniem przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie.
Rafał Rusek
radca prawny, partner, założyciel Kancelarii