tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
 • pl
 • en
 • Slider
  O naszej kancelarii
  Kilka słów o Kancelarii, naszych celach i osiągnięciach.

  Praktycznie każdego dnia na Państwa drodze pojawiają się problemy i wyzwania związane z bieżącą działalnością, zmieniającymi się prawem, konkurencją, jak również codziennymi ludzkimi sprawami i problemami.

  W takich sytuacjach celowe, a niekiedy konieczne staje skorzystanie z pomocy kompetentnych prawników i doradców. Chcemy być dla naszych Klientów czymś więcej niż tylko kolejną kancelarią prawną. Chcemy być cenionym i ważnym doradcą w codziennych zawodowych wyborach, troskach i szansach.

  Filozofia naszego działania opiera się na kompleksowej i stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz pomocy osobom fizycznym poprzez reprezentowanie ich w sprawach przed sądami i organami administracji publicznej oraz udzielanie porad i opinii prawnych.

  W sprawach naszych Klientów współpracujemy również m.in. z doświadczonymi adwokatami kryminalnymi, ekspertami sądowymi, doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami.

  Copyright

  Kancelaria Rusek i Partnerzy jest właścicielem niniejszej witryny internetowej. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynie (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do Kancelarii Rusek i Partnerzy lub są przez nas licencjonowane.

  Zakres usług
  Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawnych. Oto kilka najbardziej typowych:
  • zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w sprawach z zakresu:
   • prawa cywilnego i gospodarczego,
   • prawa spółek handlowych,
   • prawa zamówień publicznych,
   • ochrona danych osobowych – RODO,
   • prawa własności intelektualnej,
   • prawa upadłościowego i naprawczego,
   • przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz NSA,
   • przed sądami arbitrażowymi krajowymi i zagranicznymi,
   • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
   • prawa rodzinnego i spadkowego,
   • egzekucji komorniczej,
  • obsługa prawna w zakresie prawa podatkowego,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych i instytucji,
  • przekształcenia i optymalizacje formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dochodzenie należności i odszkodowań w sprawach krajowych i zagranicznych,
  • obsługa prawna negocjacji i transakcji w handlu krajowym i zagranicznym,
  • pełna obsługa prawna inwestycji wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń dla inwestorów polskich i zagranicznych, w szczególności na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
  • rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,
  • badania „due dilligence”,
  • pomoc prawna w transakcjach typu fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions)
  Oferta wdrożenia RODO
  Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź statutową posługuje się danymi osobowymi, które przetwarza i wykorzystuje w swojej codziennej pracy.
  Nasz zespół
  Rafał Rusek
  radca prawny

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • słuchacz Podyplomowego Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • ukończona aplikacja sędziowska
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski i niemiecki

  e-mail: rr@rusekipartnerzy.pl

  Agnieszka Rusek
  radca prawny

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski

  e-mail: ar@rusekipartnerzy.pl

  Karolina Matyśkiewicz
  radca prawny

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski

  e-mail: km@rusekipartnerzy.pl

  Jacek Sularz
  radca prawny - of counsel

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja radcowska
  • znajomość języków obcych: angielski

   

  Hubert Nowak
  prawnik

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
  • znajomość języków obcych: angielski

  e-mail: hn@rusekipartnerzy.pl

  Angelika Żurek
  kierownik administracyjny

  Wykształcenie:

  • znajomość języków obcych: angielski

  e-mail: sekretariat@rusekipartnerzy.pl

  Marcin Janik
  adwokat - of counsel

  Wykształcenie:

  • studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • ukończona aplikacja adwokacka
  • znajomość języków obcych: angielski
  Cennik
  Wynagrodzenie za pracę radcy prawnego/prawnika Kancelarii jest zawsze negocjowane indywidualnie z Klientem.

  Podstawowe wynagrodzenie ustalane jest ze wskazaniem na poniższe zasady:

  • porada prawna – od 150,00 PLN + VAT
  • jedna godzina pracy radcy prawnego – 300,00 PLN + VAT

   

  Możliwe sposoby rozliczania z Klientami:

  Ryczałt

  ustalone wynagrodzenie miesięczne (ryczałtowe) za stałą obsługę prawną lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Klient ma zapewnione wykonanie zleconej czynności oraz stałą opiekę radcy prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższej perspektywie przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy dla Klienta.

  ryczałt + premia za sukces

  Stawki godzinowe

  system oparty o ilość przepracowanych godzin radcy prawnego/prawnika Kancelarii

  ilość przepracowanych godzin + premia za sukces

  Przy stałej współpracy z Klientami ceny są ustalane w zależności od potrzeb Klienta i koniecznego zaangażowania radcy prawnego/prawnika w stałą obsługę prawną.

  Informujemy, iż stawki minimalne wynagrodzenia za czynności radców prawnych określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 z późn. zmianami).

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią na adres: sekretariat@rusekipartnerzy.pl

  Publikacje
  Zapraszamy na nasze strony internetowe
  Pobierz katalog
  Katalog naszej oferty jest dostępny do pobrania
  POBIERAM
  Zasady poufności
  W interesie naszych Klientów w naszej Kancelarii stosowane są odpowiednie zasady i procedury ochrony informacji, które zapewniają pełną poufność uzyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej danych. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (obowiązek ten nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
  W praktyce wykorzystywane są następujące sposoby zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji:
  Zabezpieczenia technologiczne
  obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe oraz antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, instalacja alarmowa i ochrona budynku przez wyspecjalizowaną firmę;
  Zabezpieczenia prawne
  obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, a także aktualne ubezpieczenie majątkowe oraz od odpowiedzialności cywilnej;
  Zabezpieczenia organizacyjne
  obejmujące m.in. dostęp do dokumentów wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu.

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych.

  Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń.

  Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

  Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest: Rusek i Partnerzy Kancelaria radców prawnych Rafał Rusek z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30/5, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732237477, REGON: 151550150, e-mail: kancelaria@rusekipartnerzy.pl, telefon kontaktowy: +48 (34) 361 16 55.

  Cele i podstawy przetwarzania: Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: 1) podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej umowy, której stroną jest Administrator (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO), 2) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: przepisów podatkowych, rachunkowych, cywilnych, budowlanych, geodezyjnych, prawa zamówień publicznych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO). Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).

  Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji dotyczących szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie): Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Okres przechowywania danych: Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że: Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz do upływu terminu ewentualnych roszczeń z niej wynikających. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.

  Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 1) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora; 2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania; 3) podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; 4) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 5) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu; 6) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe. Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

  Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz poniżej w punkcie dotyczącym szczegółowych praw osób, których dane dotyczą.

  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Skarga do PUODO: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

  Prawa osoby, których dane dotyczą: Przysługujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO: Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych (Rusek i Partnerzy Kancelaria radców prawnych Rafał Rusek z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30/5, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732237477, REGON: 151550150), odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: kancelaria@rusekipartnerzy.pl lub telefon kontaktowy: +48 (34) 361 16 55. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Dostęp do danych osobowych: Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych od Administratora. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

  Wycofanie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać: 1) gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub w inny sposób przetwarzane; 2) gdy osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora udzieloną zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 3) gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem), w tym profilowania na podstawie tych przepisów i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; 4) gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 5) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1RODO. Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych: 1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 2) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 3) gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  Prawo do przenoszenia danych: Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych: 1) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania związanego z tymi podstawami przetwarzania danych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 2) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu; jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  Praca

  Jesteśmy zainteresowani współpracą z młodymi prawnikami oraz studentami prawa, gotowymi na samodzielną i odpowiedzialną pracę.
  Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego cv oraz oferty pracy na następujący adres:

  sekretariat@rusekipartnerzy.pl

  Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
  Przesłanie wiadomości na powyższy adres oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Prosimy w zgłoszeniach o dopisanie następującego zdania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kancelarię radców prawnych Rusek i Partnerzy w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jak również w celach kontaktowych w zakresie adresu e-mail i nr telefonu” .